Privacybeleid

Algemeen

Als beheerder van de .be, .brussels en .vlaanderen domeinnaamextensies komt DNS Belgium in het bezit van een aantal persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens is nodig voor het beheer van de .be, .brussels en .vlaanderen domeinnamen en de hieraan verbonden diensten. DNS Belgium springt uiterst omzichtig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze hoofdzakelijk in functie van de diensten inzake domeinnaamregistratie en -beheer.

Hierna willen we u graag uitleggen welke gegevens we verwerken en waarom we dit doen. We willen u ook informeren over uw rechten en waar u terecht kunt met vragen en/of klachten. 

Contactgegevens

DNS Belgium verkrijgt rechtstreeks en onrechtstreeks een aantal persoonsgegevens en is voor deze gegevens de verwerkingsverantwoordelijke (ook wel data controller genaamd). 

Daarnaast heeft DNS Belgium ook een functionaris voor gegevensbescherming ofwel data protection officer aangesteld. 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten dan kan u steeds met ons contact opnemen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

DNS Belgium vzw
Ubicenter, Philipssite 5, bus 13
3001 Leuven
privacy@dnsbelgium.be
Tel. +32 16 284970

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

DNS Belgium vzw
T.a.v. Peter Vergote
Ubicenter, Philipssite 5, bus 13
3001 Leuven
dpo@dnsbelgium.be

Hoe komen uw persoonsgegevens in ons bezit?

DNS Belgium verwerkt de gegevens van volgende categorieën van personen:
  • Houders van een .be, .brussels of .vlaanderen domeinnaam;
  • Gebruikers/bezoekers van de website www.dnsbelgium.be of andere websites onder direct beheer van DNS Belgium;
  • Personen die een beroep doen op de dienstverlening van DNS Belgium of op andere wijze in contact komen met DNS Belgium door het gebruik van één van onze communicatiekanalen;
  • Personen die optreden als vertegenwoordiger van een partij waarmee DNS Belgium professioneel samenwerkt op contractuele of andere wijze.
De gegevens van de domeinnaamhouders komen onrechtstreeks in het bezit van DNS Belgium via de registrar waarop de betrokkene een beroep deed om de domeinnaam te laten registreren.
 
De gegevens van de andere categorieën van personen worden rechtstreeks door DNS Belgium verwerkt.

Welke gegevens worden verwerkt en waarom?

 

 

 

 

Wat zijn uw rechten?

Om de nieuwe regelgeving inzake de bescherming van uw privacy rechten bevattelijk te maken, willen we graag een overzicht bieden van wat u van ons mag verwachten. 

Het volledig en gedetailleerd overzicht van de rechten waar u over beschikt ligt vervat in de artikelen 15-22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U vindt deze tekst op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL 

Hieronder willen we alvast een overzicht bieden van de belangrijkste rechten die u kan inroepen.

Recht op inzage van de gegevens die DNS Belgium verwerkt

Indien dit niet voldoende zou blijken uit ons privacybeleid mag u ons steeds vragen welke gegevens we van u verwerken, waarom we dit doen, aan wie we deze gegevens doorgeven en hoelang we uw gegevens bijhouden.

Om ons toe te laten adequaat op uw vraag te beantwoorden, is het mogelijk dat we specifieke identiteitsgegevens van u nodig hebben.

Recht op correctie van uw gegevens die DNS Belgium verwerkt  

Uiteraard is het in ons beider belang dat we enkel correcte gegevens verwerken. Indien u vaststelt dat bepaalde gegevens incorrect of onvolledig zijn dan mag u ons hiervan steeds inlichten. Wij zullen zo snel als mogelijk uw gegevens (laten) aanvullen of corrigeren.

Voor .be/.brussels/.vlaanderen domeinnaamhouders geldt een bijzondere opmerking omdat wij deze gegevens niet rechtstreeks controleren maar enkel verwerken op basis van de input van de registrar die uw domeinnaam beheert.

Wijzigingen van uw persoonsgegevens moet u melden aan de registrar die uw domeinnaam op dat ogenblik beheert. Deze zal de gegevens voor u aanpassen en ervoor zorgen dat deze wijzigingen ook opgenomen worden in de database van DNS Belgium. Dit is ook de meest logische aanpak want als u enkel DNS Belgium op de hoogte zou brengen dan moet u later toch ook nog uw registrar informeren. Zoniet loopt u het risico dat deze u niet kan contacteren (bijvoorbeeld met het oog op versturen jaarlijkse vernieuwingsfactuur) en uw domeinnaam misschien ongewild geschrapt wordt. 

Recht op gegevenswissing/vergetelheid (right to be forgotten)

DNS Belgium is de unieke bron die een overzicht kan bieden van de levensloop van een domeinnaam. In dat opzicht willen we graag de historiek met betrekking tot de registratie van een domeinnaam intact houden.

Dit neemt uiteraard niet weg dat DNS Belgium elk verzoek tot uitoefening van het recht op vergetelheid in overweging zal nemen en evalueren op haalbaarheid. 

In ons privacybeleid worden reeds een aantal tijdsperiodes aangeduid gedurende dewelke we gegevens zullen bijhouden. Uiteraard is DNS Belgium bereid om gegevens te wissen indien vast komt te staan dat 1) de vermelde tijdsperiode is verstreken en 2) de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde verwerkingsdoeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

DNS Belgium zet zich in om de verwerking van persoonsgegevens zo minimaal mogelijk te maken. 

Indien u van oordeel bent dat de verwerking door ons verder beperkt zou moeten worden dan kan u dit steeds melden. DNS Belgium zal dan zo snel mogelijk onderzoeken of de voorwaarden van artikel 18 AVG al dan niet vervuld zijn en of een verdere beperking is aangewezen of niet. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

DNS Belgium helpt graag mee aan administratieve vereenvoudiging en kan vooral aan de .be/.brussels/.vlaanderen domeinnaamhouders gegevens bezorgen die nuttig kunnen zijn in het kader van overdracht aan andere instanties.

In deze specifieke context verwijzen we graag naar de mogelijkheid voor onze .be domeinnaamhouders om een certificaat te downloaden met overzicht van de houdergegevens. Voor meer info zie: www.dnsbelgium.be  

Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking

DNS Belgium zet zich in om de verwerking van persoonsgegevens zo minimaal mogelijk te maken. 

Indien u op basis van uw specifieke situatie meent bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van uw gegevens dan kan u dit steeds melden aan DNS Belgium.

De functionaris voor gegevensbescherming zal uw specifieke situatie onderzoeken in het licht van de bepalingen van artikel 21 AVG en oordelen of uw bezwaar tegen de verwerking al dan niet gerechtvaardigd is. Als de functionaris voor gegevensbescherming uw verzoek positief evalueert, zal DNS Belgium onmiddellijk de verdere verwerking van uw gegevens staken. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering

DNS Belgium neemt geen besluiten gebaseerd op geautomatiseerde verwerking of profilering.

Klacht neerleggen bij de bevoegde autoriteiten

Als u van mening bent dat uw rechten worden geschonden of dat DNS Belgium faalt in de bescherming van uw rechten dan staat het u steeds vrij om klacht neer te leggen bij de bevoegde overheidsinstelling die instaat voor de bescherming van uw persoonsgegevens (Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA). 

In principe moet u dan klacht indienen bij de instelling van de EU-lidstaat waarin u verblijft.

Voor België is de GBA de volgende: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 2 2744800, www.privacycommission.be    

We zouden het uiteraard op prijs stellen als u eerst contact opneemt met ons om te zien of er een oplossing kan worden geboden voor het probleem dat u heeft ondervonden.   

Bijkomende mededelingen

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, een vzw die wereldwijd verantwoordelijk is voor het beheer van domeinnamen.

WHOIS

Zoekopdracht waarbij u informatie krijgt over de domeinnaamhouder, de registrar, de nameserver en de status van de domeinnaam.

registrar

Partij die domeinnamen registreert voor bedrijven, instellingen of personen. Naast het ‘verkopen’ van webadressen, kunt u bij een registrar vaak ook terecht voor andere services zoals hosting, webdesign enz. 

SPAM

Verzamelnaam voor ongewenste e-mailberichten. 

Hosting

huur of verhuur van een fysieke ruimte voor een webserver die permanent met het internet is verbonden. Een Internet Service Provider biedt deze dienst bijvoorbeeld aan.

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

ADR

Alternative Dispute Resolution. Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. De Derde Beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties