Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

Algemeen

ICANN, de internationale beheerder van het DNS, heeft jaren geleden een alternatieve geschillenregeling (UDRP) uitgewerkt voor betwistingen van domeinnamen in de zogenaamde gTLD’s. Dit zijn TLD zones van generieke aard zoals .com. .org en .net.

De introductie van nieuwe gTLD’s (waartoe ook .vlaanderen en .brussels behoren) bracht met zich mee dat de UDRP-regeling ook op die nieuwe domeinnamen van toepassing wordt.

De UDRP-procedure is quasi identiek aan de bestaande ADR-procedure voor .be-domeinnamen. Deze laatste werd overigens ontwikkeld op basis van de UDRP-regels.

ICANN beheert zelf geen geschillendossiers onder de UDRP maar heeft het beheer toevertrouwd aan een aantal UDRP-providers. Net zoals Cepina dit doet voor de .be-geschillenprocedure, volgen die UDRP-providers het hele geschillendossier op en handelen zij dit zowel administratief als juridisch af. De meest relevante UDRP-providers voor Belgische rechtzoekenden zijn: WIPO, National Arbitration Forum en Czech Arbitration Court. Het volledige overzicht van de aangestelde UDRP-providers vindt u op: https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en

De houders van .vlaanderen- of .brussels-domeinnamen zijn krachtens de algemene voorwaarden gehouden om te goeder trouw deel te nemen aan tegen hen ingestelde UDRP-procedures en de mogelijke gevolgen van de geschilprocedure te aanvaarden.  

Elke belanghebbende kan de UDRP-procedure voor de beslechting van een geschil over een .vlaanderen- of .brussels-domeinnaam inleiden bij één van de aangestelde UDRP-providers. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke juridisch expert in de materie (Panelist) of een college van 3 experten (Panel). De expert of het college kunnen beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager.

Een overzicht van de UDRP policy vindt u hier:

https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-en

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en

https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en

Ontvankelijkheid en gegrondheid domeinnaamgeschillen

Een klacht vanwege een derde tegen de .vlaanderen-/.brussels-domeinnaamhouder wordt door een UDRP-provider in behandeling genomen op voorwaarde dat de klacht wordt ingediend overeenkomstig de vormvoorwaarden én na betaling van de procedurekosten.

Om de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moeten drie cumulatieve voorwaarden worden aangetoond:

  • de domeinnaam is identiek aan, of stemt er zodanig mee overeen dat hij verwarring kan scheppen met, een merknaam op dewelke de klager rechten heeft; en
  • de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen ten opzichte van de domeinnaam; en
  • de domeinnaam van de domeinnaamhouder werd te kwader trouw geregistreerd en gebruikt

Kosten van de procedure

De kosten van de procedure zijn ten laste van de klager die de procedure opstart. De kosten zijn afhankelijk van het aantal domeinnamen die het voorwerp van de klacht uitmaken, de keuze voor één enkele expert of een college van experten en de specifieke UDRP-provider die men wenst aan te stellen.

Voor een geschillendossier over één domeinnaam dat wordt beslecht door één enkele expert zal de kost variëren tussen 1.300 en 1.500 USD.  

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, een vzw die wereldwijd verantwoordelijk is voor het beheer van domeinnamen.

gTLD

Afkorting voor generic Top Level Domains. Zij verwijzen naar generieke of algemene domeinextensies. Zo verwijst .com naar commerciële activiteiten en .gov naar overheidsactiviteiten. 

TLD

Top Level Domain, verwijst naar het hoogste niveau van een domeinnaam. In www.dnsbelgium.be is .be de TLD of domeinextensie. Er bestaan twee soorten domeinextensies: landextensies en generieke extensies.

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

CEPINA

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. DNS Belgium heeft in samenwerking met CEPINA een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen. 

ADR

Alternative Dispute Resolution. Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. De Derde Beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.

UDRP

Uniform domain name dispute resolution policy. ICANN, de internationale beheerder van het DNS, heeft jaren geleden een alternatieve geschillenregeling (UDRP) uitgewerkt voor betwistingen van domeinnamen in de zogenaamde gTLD’s. Dit zijn TLD zones van generieke aard zoals .com. .org en .net.