Due Dilligence Strategie Mensenrechten

Bij DNS Belgium geloven we dat de bescherming en bevordering van mensenrechten van cruciaal belang zijn voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Als beheerder van alle .be-, .vlaanderen en .brussels-domeinnamen erkennen we onze rol en verantwoordelijkheid om de naleving van mensenrechten te waarborgen, met specifieke aandacht voor de rechten op privacy, online veiligheid en vertrouwen van burgers en gebruikers in onze domeinnaamzones.

Met het oog op het bevorderen van deze belangrijke waarden en om onze impact op de samenleving te minimaliseren, hebben wij een due diligence strategie op het vlak van mensenrechten ontwikkeld. Deze strategie helpt ons risico's in kaart te brengen, maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen en de nodige samenwerking en dialoog met belanghebbenden te bevorderen.

Deze engagementsverklaring helpt ons onze bedrijfsactiviteiten te versterken op een manier die ethisch, verantwoordelijk en duurzaam is. Door middel van deze strategie en ons engagement om transparant te rapporteren, willen we een positieve bijdrage leveren aan het beschermen en respecteren van mensenrechten, zowel binnen onze organisatie als in de bredere samenleving.

Samen met onze belanghebbenden zullen we onze inspanningen intensiveren en voortdurend streven naar verbetering. We zijn vastberaden om te leren, te groeien en verantwoordelijkheid te nemen voor onze impact op de mensenrechten, omdat we geloven dat dit essentieel is voor het opbouwen van een veiligere, respectvollere, rechtvaardigere en inclusievere digitale wereld.

Engagementsverklaring

DNS Belgium erkent het belang van mensenrechten als een essentieel element van een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. We zijn vastbesloten om de naleving van mensenrechten te waarborgen en de mogelijke negatieve impact van onze activiteiten op het respect voor de mensenrechten te minimaliseren. Daarom verklaren wij hierbij dat we:

  • Onze verantwoordelijkheden erkennen: We erkennen dat DNS Belgium een verantwoordelijkheid heeft om de mensenrechten te respecteren en te beschermen, met name de rechten op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, het recht op vrijheid en veiligheid, het verbod op discriminatie en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. 
  • Risico's in kaart brengen: We zetten ons in om de risico's op het vlak van mensenrechten in kaart te brengen die verband houden met onze activiteiten, met inbegrip van de impact van onze activiteiten op de rechten van derden, zoals onze klanten, medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden.
  • Maatregelen nemen: We nemen maatregelen om deze risico's te beheersen en te verminderen, met name door het uitvoeren van een due diligence proces voor mensenrechten.
  • Samenwerking en dialoog bevorderen: We werken samen met onze stakeholders om de impact van onze activiteiten op de mensenrechten te minimaliseren en voeren een open dialoog met onze stakeholders over de mensenrechten en ons due diligence proces.
  • Rapportage en transparantie bevorderen: We rapporteren jaarlijks over onze activiteiten en de vooruitgang die we hebben geboekt in de naleving van de mensenrechten, met inbegrip van ons due diligence proces, en we maken deze informatie openbaar.

DNS Belgium is vastbesloten om zich in te zetten voor het respecteren en beschermen van de mensenrechten en om een bijdrage te leveren aan een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. Deze engagementsverklaring vormt de basis van onze due diligence strategie op het vlak van mensenrechten en we zullen ons inzetten om deze strategie uit te voeren en te verbeteren.

Hiermee ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.