MVO-jaarverslag 2021

Het belang van duurzaamheid voor DNS Belgium

DNS Belgium investeert al jaren in duurzaamheid. Dat doen we omdat we geloven dat een meer gedigitaliseerde wereld de schaarse middelen in de wereld efficiënter kan inzetten dan een niet-gedigitaliseerde maatschappij. 

Om die stelling kracht bij te zetten speelt DNS Belgium een voortrekkersrol op het vlak van duurzaamheid. We willen een inspirerend voorbeeld zijn voor andere organisaties die duurzaamheid strategisch willen verankeren en iets teruggeven aan de maatschappij. DNS Belgium heeft de ambitie om in de komende jaren de volledige keten van leveranciers en distributiepartners te verduurzamen en zo een wezenlijk positief effect te creëren. In tegenstelling tot wat veel mensen verwachten, hoeft inzetten op duurzaamheid geen grote kosten met zich mee te brengen. In de voorbije jaren is ons opgevallen dat veel investeringen in duurzaamheid zich op zeer korte termijn terugverdienen.

Het meeste impact hadden we de voorbije jaren met de oprichting van de vzw DigitalForYouth.be in samenwerking met Close the Gap vzw. Met dit project zijn we erin geslaagd om meer dan 20.000 laptops in te zamelen en in nieuwstaat te herstellen om ze, via organisaties die werken met of voor jongeren, uit te delen aan jongeren in België die thuis niet de middelen hebben om zich zelf een laptop aan te schaffen.

DNS Belgium is er ook in geslaagd haar CO2-voetafdruk met 58 procent te verlagen ten opzichte van de nulmeting in 2016. CO2-uitstoot die we niet kunnen reduceren, compenseren we via projecten in binnen- en buitenland, zoals bijvoorbeeld het project Plant een bos. Vanaf 2023 zullen al onze bedrijfsvoertuigen 100 procent elektrisch zijn. Dat zal onze ecologische voetafdruk nog verder reduceren. 

Inmiddels is duurzaamheid niet meer weg te denken in onze strategische keuzes en beïnvloedt ons duurzaamheidsbeleid onze dagelijkse beslissingen.

Philip Du Bois, general manager DNS Belgium

Onze realisaties in 2021

VCDO 2021 en SDG Champion

Net zoals de afgelopen 5 jaar, hebben we ook in 2021 een actieplan ingediend voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Op één actie na slaagden we erin om al onze doelstellingen te realiseren. 

2021 was ook het jaar dat we onze kandidatuur stelden om SDG Champion te worden. Wij willen binnen onze eigen core business substantieel bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij kunnen de digitale kloof bij jongeren in België echt verkleinen. Om dat te realiseren, kozen we voor een project rond sociale en maatschappelijke transitie: Digital For Youth. Het is een project dat we voor een eerdere deelname aan het VCDO opgestart hebben en waarmee we vorig jaar een enorme impact realiseerden voor jongeren die tijdens de lockdown thuis zaten zonder laptop. In 2021 ondersteunden we de vzw verder vanuit DNS Belgium. En dat zowel op financieel (met een donatie van 325.000 euro) als op bestuurlijk vlak. We stellen onze personeelsleden en hun expertise en onze kantoorfaciliteiten ter beschikking van de vzw. 

Door samen te werken met de Koning Boudewijnstichting konden we 3 projectoproepen organiseren in 2021. Daarmee ondersteunden we organisaties die zich inzetten om de digitale kloof voor jongeren te dichten. Na de overstromingen in de zomer van 2021 konden we de gemeentebesturen van de zwaarst getroffen gemeentes in de vallei van de Vesder ondersteunen met 1.040 laptops. In totaal verdeelden we via Digital For Youth 3.852 laptops. Raadpleeg hier het impactverslag van Digital For Youth . 

Inspirerende werkplek

Eind 2021 werkten 35 mensen voor DNS Belgium (Paritair Comité 335). 21,4 van hen werkten voltijds. 19,1 van hen waren mannen en 2,3 vrouwen. Van onze 13,3 deeltijdse werknemers, waren 6,4 mannen en 6,9 vrouwen. In totaal stelden we 32 FTE’s te werk, waarvan 24,4 mannen en 7,6 vrouwen. Er waren in 2021 4 consultants in dienst, 2 mannen en 2 vrouwen. In 2021 verlieten 2 mensen het bedrijf en vonden we 2 nieuwe collega’s. 

DNS Belgium wil op een duurzame manier een inspirerende werkplek zijn. Continue feedback, directe communicatie, persoonlijke groei en opleiding stimuleerden we verder. In 2021 stelden we de competentieprofielen voor alle medewerkers op punt. Een competentieprofiel kan helpen talent, ontwikkeling en feedback te stimuleren en zo bij te dragen tot een duurzame en inspirerende werkplek. Zo hebben we volgende competentieprofielen ontwikkeld: 

  • Competentieprofiel voor iedereen
  • Competentieprofiel voor de teamleads
  • Competentieprofiel voor expert in team
  • Competentieprofiel voor unieke expert

We experimenteerden in 2021 met hybride werk- en vergadervormen. We richtten een werkgroep op die dit proces begeleidde. Zij dachten na over het (verplicht) thuiswerk tijdens en na corona, ergonomie, werkafspraken etc…

Om up-to-date te blijven, stimuleren we onze medewerkers opleidingen te volgen. Iedere medewerker heeft recht op een persoonlijk opleidingsplan met bijbehorende opleidingsdagen en budget. In 2021 volgden 35 personen één of meerdere opleidingen. In totaal werden 20 verschillende opleidingen gevolgd wat goed was voor 509 opleidingsuren. 

We organiseerden drie workshopsessies over feedback geven. Door corona vonden die online plaats. Daarna hielden we nog individuele trainingssessies en hoewel de workshops vrijblijvend waren hebben 20 van de 35 medewerkers deelgenomen. We organiseerden een workshop rond mentale veerkracht.

Welzijn op het werk 

Het mentale welzijn van onze medewerkers is belangrijk voor ons. Naast de jaarlijkse Hay-enquête deden we een extra bevraging naar het mentale welzijn van onze medewerkers. Om tijdens het thuiswerken toch voor verbinding tussen collega’s te zorgen, organiseerden we minstens één keer per maand kleine verbindende, ontspannende en verrassende activiteiten voor onze medewerkers. 

Sedert een aantal jaren hebben we bij DNS Belgium twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Collega’s kunnen hen aanspreken bij problemen die te maken hebben met psychosociale risico’s op het werk (waaronder pesten, stress, ongewenst seksueel gedrag) of voor een gewone babbel. Zij kunnen de dialoog op gang brengen bij conflicten tussen medewerkers of tussen een medewerker en een leidinggevende. Zij kunnen altijd rekenen op de steun van de externe vertrouwenspersoon (IDEWE). Iedere werknemer heeft het recht om gebruik te maken van de diensten van Pulso. Pulso biedt een Employee Assistance Programme (EAP) aan. EAP staat voor Employee Assistance Programme en biedt medewerkers een toegankelijk kanaal om snel en discreet advies of begeleiding te krijgen bij allerhande persoonlijke vragen of moeilijkheden die het persoonlijk welzijn en functioneren in het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Gendergelijkheid

Ook gendergelijkheid stond op de agenda. We organiseerden een workshop genderneutraal schrijven voor onze communicatiedienst en productmanagers en een workshop over het belang van diversiteit en gender. We publiceerden een artikel over historische vrouwen die belangrijk waren voor de ontwikkeling van de IT en belangrijke vrouwen in de ICT vandaag. 

Leider in security

Veiligheid van onze domeinnaamzones

De veiligheid van onze domeinnaamzones is één van onze drie belangrijkste strategische objectieven. De maatregelen die we de afgelopen jaren invoerden, behielden we dan ook: 

  • Van alle nieuw geregistreerde domeinnamen controleerden onze supportmedewerkers de houdergegevens manueel.  
  • De N&A-overeenkomst (Notice & Action) die we afsloten met de FOD Economie en de Gegevensbeschermingsautoriteit houdt in dat wij domeinnamen intrekken op hun verantwoordelijkheid. We probeerden dit samenwerkingsprotocol in 2021 uit te breiden met enkele andere overheidsdiensten maar dat is helaas niet gelukt. 
  • Ook onze R&D inspanningen zetten we verder in 2021. Dat deden we o.a. in samenwerking met een doctorandus van de KU Leuven voor het project “Vroegtijdige voorspelling van malicious registrations”. Ook enkele andere studenten namen voor hun thesis één van onze onderzoekscasussen op.

In 2020 lanceerden we registrant verification. Bedoeling was om proactief op te treden en te voorkomen dat malafide domeinnamen in onze zones actief werden. In 2021 verfijnden we de regels van registrant verification. We werkten ook aan een portaalsite waar domeinnaamhouders makkelijk hun identiteitsgegevens kunnen opladen. Onze inspanningen resulteerden in 6.125 ingetrokken domeinnamen. 5.245 wegens incorrecte registratiegegevens, 59 valse webshops, 173 domeinnamen wegens fraude of phishing en de rest omwille van andere redenen. Via onze manuele screening haalden we er 2.912 domeinnamen uit. Vanuit ons eigen onderzoek haalden we nog eens 2.709 extra uit onze zone. De rest werd ons gemeld via onze partners.

We willen transparant zijn over de extra veiligheidsmaatregelen die we treffen om malafide domeinnamen offline te halen. Daarom stelden we in 2021 een kwartaalrapport op. Hierin rapporteerden we over het aantal domeinnamen dat we offline gehaald hebben. 

Om het hackers nog moeilijker te maken, introduceerden we Domain Guard en Domain Shield

Interne cyberveiligheid

We hielden verschillende audits voor onze ISO27.001-certificering. Dit waren zowel interne als externe audits. De verbetervoorstellen die hieruit naar boven kwamen, werden meteen opgevolgd en geïmplementeerd. We hielden een cyber security awareness-programma bij onze medewerkers en toen we terug naar kantoor mochten, deden we een disaster recovery-oefening i.s.m. een externe partij.

Privacy en information security by design bleef ook in 2021 één van onze belangrijkste uitgangsprincipes voor ons engineering departement. Naast een aantal interne programma’s zetten we ook in op een nieuwe Anycast@ISP- server voor enkele kleinere ISP’s.

Samenwerking

Om de veiligheid binnen onze domeinnaamzones te vergroten zoeken we actief naar partners om mee samen te werken. Onze rol binnen CENTR is daar een mooi voorbeeld van op internationaal vlak. Onze Information security officer was ook in 2021 Co-chair van de cybersecuritywerkgroep binnen CENTR. 

Op nationaal vlak zijn we lid van de Cybersecuritycoalitie en leveren vanuit onze kennis en maatschappelijke positie een waardevolle bijdrage aan de coalitie, waar we in meerdere werkgroepen en subwerkgroepen actief zijn. We communiceren over de cybersecuritycoalitie op onze website. We ondersteunen de cybersecuritycampagne van het CCB en CERT en delen regelmatig cybersecurity-gerelateerde content van of met hen. 

Digitaal bewustzijn

De afgelopen jaren werd digitale inclusie één van de belangrijkste thema’s voor onze MVO-strategie. Daarom richtten we in 2019 Digital For Youth op. Onze financiële, logistieke en personele steun aan de organisatie en het principe van samenwerking tussen Close the Gap, CTG Circular en de Koning Boudewijnstichting dienden we in als case voor het behalen van het SDG champion certificaat. Eén van de acties was de oprichting van het Digital For Youth Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting. Met dat fonds financieren we, samen met Close the Gap en de KBS, acties rond digitale inclusie en jongeren. 

Digitale inclusie bevorderen en digitale stress bestrijden

Onze steun aan Digital For Youth was niet het enige dat we op het vlak van digitale inclusie deden. We namen actief deel aan het Digitall e-inclusie-ecosysteem, we ondertekenden het Digital Inclusion Charter en communiceerden via artikels op onze website en onze sociale mediakanalen over het thema.

We droegen in 2021 ons steentje bij aan de realisatie van SOM, Samen Onderwijs maken, een Leuvens ecosysteem dat digitale inclusie bevordert. SOM is een initiatief van de stad Leuven, de UCLL en enkele middenveldorganisaties. Vanuit onze expertise die we met Digital For Youth opgebouwd hebben de afgelopen jaren hielpen we hen een stabiele organisatie op te bouwen. 

We hernieuwden onze AnySurfer-accreditatie voor onze corporate website, inclusief het Claimjeidee-gedeelte. Door te voldoen aan de WCAG-normen zorgen we ervoor dat ons voornaamste communicatiekanaal toegankelijk is voor o.a. blinden en slechtzienden en mensen met een motorische handicap. We bleven, net zoals de voorgaande jaren, actief communiceren in laagdrempelige taal zodat we ook minder geletterde personen met onze boodschappen bereiken. 

Onderwijs

De cybersecurity challenge is een wedstrijd die jaarlijks georganiseerd wordt voor studenten. De studenten moeten in teams cybersecurity-gerelateerde puzzels oplossen, waarvan we er een aantal opstelden. Dat deden we omdat we studenten het belang van security en het DNS-systeem willen uitleggen. We sponsorden de organisatie van de wedstrijd ook financieel. 

Ook in 2021 bleven we het lespakket Ava & Trix en onze episode daarin over de werking van het internet gratis aanbieden aan lagere scholen. 

Onze medewerkers doken in 2021 ook actief op in het onderwijs. We gaven lezingen over digitale duurzaamheid en inclusie aan de Antwerp Management school, de Thomas More hogeschool; op de inspiratiedag e-inclusie en sociaal werk en beleid. Ook gaf onze jurist les over domeinnaamrecht aan de KU Leuven. Over duurzaam ondernemen spraken we op het SDG-forum en op een VOKA-sessie. 

Awareness

In 2021 lanceerden we een campagne rond veilig online shoppen gericht op ouderen. We betrokken hierbij actief onderzoekers over digital ageism en vertegenwoordigers van de Vlaamse Ouderenraad. 

Duurzaam ketenbeheer

In 2017 namen we de beslissing om de SDG’s actief te promoten door ze op te nemen in al onze externe communicatie. Dit hielden we ook in 2021 vol. Door te communiceren over onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid willen we medewerkers, partners in binnen- en buitenland, andere registries… inspireren en motiveren om zelf ook in actie te treden en werk te maken van een structureel en strategisch duurzaamheidsbeleid.

Klimaatneutraliteit

Sinds 2018 is DNS Belgium klimaatneutraal. We stelden in 2017 een CO2-reductieplan op. Dat implementeren we sindsdien systematisch binnen onze organisatie. Vorig jaar verminderden we onze CO2-uitstoot door ons bedrijfswagenbeleid te vernieuwen waarbij we voluit voor elektrische voertuigen kozen. Auto’s met verbrandingsmotoren werden verboden. De komende jaren zal de impact van onze beslissing meer en meer zichtbaar worden in onze CO2-uitstoot, naarmate we meer leaseauto’s vervangen door elektrische exemplaren. Andere maatregelen waren o.a.de migratie van enkele applicaties van onze interne serverruimte op kantoor naar de cloud, zodat het stroomgebruik in ons kantoor daalde. We namen ook internationaal een leidende rol op. We stelden onze expertise ter beschikking van de CENTR-community, onder andere door het CENTR sustainability calculation model te promoten. Daarnaast steunden we de ‘remote participation’ mogelijkheid van CENTR. We hopen daarmee meer mensen online te laten deelnemen aan CENTR-meetings en zo de CO2-impact van deze meetings te verminderen.

We berekenden onze klimaatvoetafdruk voor het jaar 2021. Dit zijn de resultaten voor 2021 in detail en de vergelijking met de voorgaande jaren. Download hier het volledige rapport: 

De geproduceerde CO2 (121 ton) compenseerden we door een project rond hernieuwbare energie te steunen. Daarnaast steunden we planteenbos.be en communiceerden over het nieuwe bos dat ze aangeplant hebben dankzij onze steun. Op die manier droegen we bij aan natuurbehoud en -ontwikkeling in België.

Stakeholder engagement

Onze voornaamste stakeholders op het vlak van duurzaamheid zijn onze medewerkers, de leden van onze vereniging, de overheid en de registrars . Sinds 2021 rekenen we ook organisaties die werken rond digitale inclusie en duurzaamheid onder onze stakeholders. 
We richtten in 2021 een MVO-comité op. Dit comité legde de MVO-strategie vast met 2025 als nieuwe horizon. Het comité werd samengesteld uit acht vrijwilligers uit alle afdelingen. Wekelijks organiseren we een tactisch overleg waarop alle medewerkers uitgenodigd worden. Hier bespreekt iedere afdeling de belangrijkste topics voor de week. Er waren ook negen personeelsvergaderingen. 

In 2021 organiseerden we drie registrarforums, overlegmomenten met onze registrars. We hielden zes raden van bestuur waarin de leden van onze vereniging vertegenwoordigd zijn en er werd twaalf maal overlegd met de verschillende overheden in ons land. We namen actief deel aan verschillende sessies van de Cybersecurity Coalition o.a. in de awareness focus group, cloud security en NIS 2. 

Op het vlak van digitale inclusie namen we deel aan de maandelijkse vergaderingen van de taskforce e-inclusie. 

Partnerschappen

Om alle doelstellingen en ambities te realiseren en tegelijk zo veel mogelijke impact te hebben, is DNS Belgium lid van heel wat federaties en verenigingen: CENTR, ICANN , DNS-OARC, Ripe NCC, Cybersecurity Coalition, APWG, GTLD Registries Stakeholder Group (RySG), Geo gTLD ivzw, Guberna, Agoria, Beltug, VSDC, The Shift, Leuven klimaatneutraal 2030, Unizo, Bike. To work (Fietsersbond), VOKA Kamer van koophandel, de taskforce e-inclusie, Digitall, Digital For Youth. 

Over DNS Belgium en dit verslag

Dit is het jaarlijkse duurzaamheidsjaarverslag van DNS Belgium. DNS Belgium vzw is gevestigd in het Ubicenter aan de Philipssite 5/13 in Heverlee, België en beheert alle .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen.

Onze missie is het operationeel en administratief beheren van de domeinnaamzones voor .be, .vlaanderen en .brussels en we focussen hierbij op kwaliteit en veiligheid. We maken het internet toegankelijker door op te treden als tussenpersoon voor alle mogelijke internetspelers op nationaal en internationaal niveau en we moedigen het gebruik van het internet aan via domeinnamen.

DNS Belgium zorgt ervoor dat de .be-domeinnamen constant wereldwijd beschikbaar zijn door te garanderen dat de nameservers permanent toegankelijk zijn. In ons algemeen jaarverslag lees je in welke landen onze domeinnamen geregistreerd zijn. In al haar acties stelt DNS Belgium de veiligheid en kwaliteit van het domeinnaamgebruik en bij uitbreiding het internet voorop en tracht ze zo het consumentenvertrouwen in de digitale maatschappij te versterken.
Naast kwaliteit en veiligheid staat duurzaamheid centraal in de acties van DNS Belgium. Je leest in dit duurzaamheidsjaarverslag wat onze nieuwe duurzaamheidsstrategie is met het oog op 2025, op welke vier pijlers die is gebaseerd en tot welke acties die vorig jaar heeft geleid. Je leest ook wat we doen om onze rapportering hierover transparant en GRI compliant te maken.

Voor meer informatie over onze kernactiviteiten verwijzen we graag naar ons algemene jaarverslag 2021 en ons financieel jaarverslag.
Voor meer informatie over de structuur van de organisatie, corporate governance,  de waarden en bestuurders kan je terecht op onze corporate website. Je vindt er ook de jaarverslagen van de afgelopen jaren en onze strategie voor de komende jaren. In het financieel verslag van 2021 is ook het verslag van de bedrijfsrevisoren opgenomen. 

Onze MVO-strategie 2025

GRI Compliant en Correct rapporteren

GRI staat voor Global Reporting Initiative en is de onafhankelijke, internationale organisatie die bedrijven en organisaties helpt verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact, door hen de wereldwijde gemeenschappelijke taal te bieden om over die impact te communiceren.

De GRI-normen zijn 's werelds meest gebruikte normen om te rapporteren over sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Ze onderscheiden drie standaarden: universele, sectoriële en de zogenaamde topic standards. Uiteraard wil DNS Belgium ook in de toekomst correct rapporteren over haar duurzaamheidsinspanningen en dus GRI compliant zijn. We doen er alles aan om onze jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen in de komende jaren zoveel mogelijk GRI compliant te maken. Dit jaar is dat nog niet voor de volle honderd procent gelukt, maar we streven daar wel naar in de komende jaren. 

Communiceren over organisatie en strategie

Zo communiceren wij op onze website duidelijk over de activiteiten, omvang, doelpubliek, stakeholders, organisatiestructuur, bevoorradingsketen… van de organisatie en veranderingen op die vlakken.

De rapporten van de bedrijfsrevisoren kan je inkijken op de website. DNS Belgium communiceert regelmatig over haar duurzaamheidsinspanningen -en initiatieven, waarbij we duidelijk stellen wat onze impact is, welke risico’s en opportuniteiten daaraan verbonden zijn en hoe we onze stakeholders daarbij betrekken. 

Jaarlijks stellen we een duurzaamheidsjaarverslag op waarin we rapporteren over de behaalde resultaten in het voorgaande jaar. Dit jaarverslag wordt opgemaakt door de MVO coördinator. De basis hiervoor is de duurzaamheidsstrategie, het financieel verslag en de deelname en het auditverslag aan het Voka Charter duurzaam Ondernemen en SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie), subdoelstelling 12.6 (Bedrijven aanmoedigen duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus). Dit verslag is opgesteld in de periode juni - september 2022.

Heb je vragen over dit duurzaamheidsverslag? Stuur dan een e-mail naar: communications@dnsbelgium.be

Met dit MVO jaarverslag ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.