Stabiele digitalisatie

Financieel verslag 2022

1,7 miljoen actieve domeinnamen

In 2022 keerden de domeinnaamtransacties terug naar het oude normaal. Het aantal nieuwe registraties viel terug op het niveau van 2019 - de periode voor covid - of zelfs net eronder. De hernieuwingen van de domeinnamen die in de vorige jaren werden geregistreerd bleef dan weer zeer hoog. Dit toont aan dat de versnelde digitalisatie van de kmo-sector in België tijdens de covid-pandemie duurzaam is en bestendigd wordt. Ondernemers die toen meenden dat het tijd was om hun business te digitaliseren, zagen dat niet als een tijdelijke oplossing en blijken ook na de lockdowns overtuigd dat digitalisering zinvol en nuttig is.

De hoge hernieuwingsgraad maakt dat we, ondanks de beperkte groei, 2022 kunnen afsluiten met ruim 1,7 miljoen actieve domeinnamen in de .be-zone.

Voorloper in cybersecurity

In 2022 voerde DNS Belgium haar activiteiten op om mogelijke malafide registraties te bestrijden. De identiteitscontroles die we bij sommige registraties eisen, leiden uiteraard tot minder misbruiken in de .be-zone. Als neveneffect van die verplichte controles bleven er een paar duizend domeinnamen ‘in wacht’ staan. Deze domeinnamen zijn gereserveerd en worden een jaar lang bewaard op naam van de potentiële nieuwe domeinnaamhouder. Ze kunnen echter niet actief gebruikt worden tot we daadwerkelijk de identiteit van de domeinnaamhouder hebben geverifieerd.

Met deze manier van werken zijn we een voorloper in onze sector en verhogen we samen met andere spelers de cyberveiligheid in de Belgische digitale maatschappij. Ons doel is de .be-zone maar ook .vlaanderen en .brussels uit te bouwen tot de meest betrouwbare en veilige zones in de wereld. We vinden dat de consument en internetgebruiker met een gerust hart moet kunnen surfen op .be-, .vlaanderen- en .brussels-websites.

SDG Champion

Op het vlak van duurzaamheid zette DNS Belgium in 2022 vooral in op het verder elektrificeren van ons wagenpark. Post-corona zijn er weer meer dienstreizen, fysieke verplaatsingen en neemt het woonwerkverkeer toe. Dat heeft een grote impact op onze CO2-voetafdruk, die in 2022 lichtjes hoger was dan in de paar jaar ervoor. Desondanks behaalden we in 2022 het label van SDG Champion voor de vele inspanningen die we gedaan hebben in de voorbije jaren. Die acties hebben er bovendien toe geleid dat we de financiële efficiëntie van onze organisatie nog scherper konden stellen. We zijn er sterk van overtuigd dat je én goed kan doen voor milieu en maatschappij én centen kan besparen. 

Maatschappelijke impact

Inzake duurzaamheid blijft Digital for Youth een diamant op onze kroon. Via Digital for Youth zamelen we afgeschreven laptops in bij organisaties en schenken we die aan organisaties die zich inzetten om onze jeugd digitaal vaardigheden bij te brengen. Vlak voor Kerstmis 2022 ging de 20.000e laptop bij Digital for Youth de deur uit. Uit een studie die we lieten uitvoeren blijkt dat die laptops een positieve impact hebben op het leven van jongeren en de werking van jongerenorganisaties.

De cijfers

Op 31 december 2022 werkten er 38 mensen voor DNS Belgium, waarvan 28 voltijdsen en 10 deeltijdsen.

Twee werknemers hebben DNS Belgium verlaten in 2022. We hebben vier werknemers aangeworven.

HR-beleid

Er blijven enkele constanten in ons HR-beleid, zoals onze HR 1.0-aanpak waarbij we een correcte HR-administratie nastreven, blijven focussen op performance management en een benefit plan en mobiliteitsbudget aanbieden.

Welzijn op het werk

We zijn 2022 gestart met een lessenreeks mindfulness met de bedoeling geïnteresseerde collega’s de mogelijkheid te bieden om technieken aan te leren om met stress om te gaan en zo hun emotioneel welzijn te verbeteren. Tijdens deze sessies kregen de collega’s de principes van mindfulness mee zoals bewuste aandacht en de aanvaarding van het nu, zowel in een werkomgeving als thuis.

Hybride werken

Hybride werken is inmiddels volledig ingeburgerd. Onze werknemers werken een deel van hun tijd op kantoor en een deel van thuis uit. We spreken af om wekelijks minstens één dag naar kantoor te komen omdat we ervan overtuigd zijn dat de fysieke aanwezigheid op kantoor helpt om onze bedrijfscultuur en het gevoel van verbondenheid met collega’s te behouden.

Employer branding

In 2022 zijn we gestart met employer branding. We zijn ervan overtuigd dat we via employer branding onze organisatie op de kaart zetten als aantrekkelijke werkgever en zo potentiële werknemers aantrekken en bestaande werknemers motiveren om bij DNS Belgium te blijven.

De eerste fase van het project voerden we uit in 2022. In samenwerking met onze partner Insilencio en onze medewerkers werd een Employer Value Proposition (EVP) opgemaakt. Onze EVP beschrijft welke voordelen en unieke waarden onze organisatie te bieden heeft.

Een tweede fase in ons project rond employer branding start in 2023.

Werknemerstevredenheid en Freetalks

Jaarlijks peilen we met een survey naar de betrokkenheid en tevredenheid van onze werknemers. Hiervoor werken we samen met Korn Ferry. De resultaten van de enquête bieden waardevolle inzichten en geven aanwijzingen voor verbeterpunten.

In 2022 behaalden we nog steeds mooie resultaten, al moesten we toch enkele punten inboeten tegenover 2021. Vanuit HR beslisten we om onze collega’s te betrekken bij enkele verbeterpunten en zo ontstonden de Freetalks. Dat is een initiatief waar elke medewerker zijn standpunt kan delen, onderbouwd met voorbeelden en/of ervaringen. Een eerste Freetalk start in januari 2023.

Tijdens de Freetalks belichten we volgende thema’s :

  • Samenwerken over teams heen
  • Performance Management
  • Feedback geven en ontvangen 
  • Communicatie over departementen heen
  • Tijdig beslissingen nemen en op het juiste niveau.

We blijven continu inzetten op performance management waarbij we een beroep doen op onze talent development consultant Kathleen Jooris. In overleg met de leidinggevenden, de betrokken medewerkers en HR zet Kathleen hard in op het identificeren van de ontwikkelingsnoden en -mogelijkheden in de organisatie.

Jaarrekening

Resultatenrekening in euro
 

 2022 

2021

2020

2019

Inkomsten 
Inkomsten uit registratieactiviteiten

 7.557.592 

7.516.341 7.253.080 7.032.392

          Nieuwe namen

940.347

1.122.432 1.040.330 939.371

          Hernieuwingen

6.219.208

5.931.759 5.753.722 5.667.617

          Transfers

272.196 335.422 332.030 292.908

          Reactiveringen

98.381

93.528 93.889 101.014

          Services

14.840

16.223 15.286 14.079

          Transfers uit quarantaine

12.620

16.977 17.823 17.403
Financiële inkomsten

3.800

1.404 7.321 839
Uitzonderlijke inkomsten 430 - - 2.140
Totaal inkomsten  7.561.822  7.517.745 7.260.401 7.035.371
 
Kosten 
Personeelskosten

4.618.010

4.162.934 4.006.354 3.815.099
Externe consultancy

308.649

294.241 263.551 243.776
Kosten van de technische operaties

943.939

808.063 705.795 755.227
Algemene kosten

944.482

863.426 1.005.672 963.576
Afschrijvingen

226.864

551.864 732.782 776.883
Financiële kosten

39.849

29.366 17.581 20.371
MVO en Duurzaamheid

363.299

368.209 351.351 152.428
Totaal kosten 7.445.092 7.078.103 7.083.086 6.727.360
 
RESULTAAT

116.730

439.642 177.315 308.011

Balans

Activa  2022  2021 2020 2019
Vaste activa 273.131 409.215 875.728 1.541.312
Herstructureringskosten - - - 525
Immateriële, materiële en financiële vaste activa

273.131

409.215 875.728 1.540.787
Vlottende activa 9.280843 9.138.561 7.920.586 7.008.618
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Handelsvorderingen

962.669

943.663 953.018 809.829
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar - Overige vorderingen

7.832

26.468 13.831 21.584
Geldbeleggingen en liquide middelen

7.965.809

7.851.295 6.596.790 5.897.010
Overlopende rekeningen

344.533

317.135 356.947 280.195
Totaal activa

9.553.974 

9.547.776 8.796.314 8.549.929

 

Passiva 2022 2021 2020 2019
Eigen vermogen 3.132.616 3.015.886 2.576.244 2.398.929
Overgedragen resultaat

3.015.886

2.576.244 2.398.929 2.090.918
Resultaat van het boekjaar

116.730

439.642 177.315 308.011
Vreemd vermogen 6.421.358 6.531.890 6.220.070 6.151.000
Leveranciers

694.865

856.487 739.726 813.946
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1.082.893

1.030.666 829.892 722.210
Voorschotten  registrars  

1.210.566

1.217.566 1.250.389 1.349.572
Overlopende rekeningen

3.433.034

3.427.171 3.400.063 3.265.272
Totaal passiva 

9.553.974

9.547.776 8.796.314 8.549.929