Duurzaam ketenbeheer

MVO-jaarverslag 2022

Klimaatneutraal

In 2022 berekende Ecolife zoals elk jaar de klimaatvoetafdruk (carbon footprint) van DNS Belgium en opnieuw waren we klimaatneutraal. Je kan hun verslag hier raadplegen. Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering. Ecolife ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om hun ecologische doelstellingen te realiseren.

Ecolife brengt in zijn rapport de klimaatvoetafdruk van onze activiteiten voor het jaar 2022 in kaart, compatibel met Bilan Carbone®, ISO 14064 en het GreenHouseGas (GHG)-Protocol. Het maakt daarbij een onderscheidt tussen directe emissies op het terrein (scope 1), indirecte emissies door het gebruik van elektriciteit (scope 2) en indirecte emissies door o.a. aankoop, afval en gebruik van producten en diensten, woon-werkverkeer en buitenlandse dienstverplaatsingen (scope 3). De resultaten worden vergeleken met die van 2020 en 2021. De gegevens werden aangeleverd door DNS Belgium en verwerkt door Ecolife.

In 2022 bedroeg de klimaatvoetafdruk van DNS Belgium 131 ton CO2eq. Hoewel dat een stijging is van 8,1 procent tegenover 2021, is het nog altijd een pak beter dan in 2019, het referentiejaar van voor de coronapandemie. Tegenover 2019 is onze klimaatvoetafdruk met maar liefst 29,9% gedaald.

De mobiliteit van werknemers is met 41,9% de grootste uitstootpost. Naast woon-werkverkeer is het vooral vliegverkeer dat verantwoordelijk is voor de uitstoot. In tegenstelling tot de vorige jaren waar de coronapandemie nog speelde, hadden we in 2022 opnieuw enkele buitenlandse verplaatsingen.

Tegenover 2019 is onze klimaatvoetafdruk met maar liefst 29,9% gedaald

Doordat we in 2022 een deel van onze tijd weer op kantoor doorbrachten (thuiswerk daalde van 84% in 2021 naar 65% in 2022) was er een toename van 165% in de aankoop van kantoormateriaal en printpapier. Het zorgde zoals gezegd ook voor meer woon-werkverkeer.

Groene mobiliteit

Met een aangepast cafetariaplan moedigen wij onze medewerkers aan om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een leasefiets. Fietsende medewerkers krijgen er niet alleen een onderhoudscontract voor hun fiets bij, wie woon-werkverkeer met de fiets doet, krijgt een vergoeding voor de gefietste kilometers. In totaal werden er 10.228,80 kilometers woon – werkverkeer met de fiets afgelegd. We zijn in 2022 gestart met negen lopende fietsleasingcontracten. Drie contracten liepen af in 2022 en er werd een nieuw fietsleasing contract opgestart.  

Onze bezoekers moedigen we aan om met de fiets naar onze kantoren te komen. Die zijn gemakkelijk bereikbaar vanuit het station van Leuven. Bezoekers kunnen een blue bike voucher aanvragen waarmee ze gratis een blue bike kunnen huren voor het ritje van het station naar ons kantoor.

We blijven ook inzetten op het elektrificeren van ons wagenpark en we nemen geregeld deel aan duurzaamheidsacties, zoals de dag van de duurzame mobiliteit, de Bike to Work Summer Challenge, de nationale applaus dag voor fietsers, de Car Free Day....

Veel betere resultaten dan reductiescenario’s

Tegenover die lichte stijging van CO2-uitstoot staat dan weer dat ons energieverbruik drastisch gedaald is in 2022. De CO2-uitstoot die we niet kunnen reduceren compenseren we al jaren en via internationaal erkende offsetprojecten. In 2022 was dat de Soubré waterkrachtcentrale in Ivoorkust. Die waterkrachtcentrale levert jaarlijks gemiddeld 1.170 GWh groene elektriciteit op.

We deden het in 2022 nog altijd veel beter dan de vooropgestelde reductie- en referentiescenario’s

Ondanks de lichte stijging van onze uitstoot in 2022 doen we het nog altijd veel beter dan de vooropgestelde reductie- en referentiescenario’s in ons klimaatactieplan uit 2017. Dat is gebaseerd op de doelstellingen van klimaatakkoord van Parijs. Voor deze pijler hebben we twee KPI’s gedefinieerd. Een eerste is om klimaatneutraal te zijn en te blijven. Die status hebben we sinds 2018. We bereiken hem door onze voetafdruk jaarlijks te berekenen en de daadwerkelijke CO2-uitstoot te compenseren via hernieuwbare energy projecten. Daarnaast hebben we een KPI die bepaalt dat we jaarlijks onder de absolute grens van 180 ton CO2-equivalenten moeten blijven. Ook die KPI hebben we in 2022 gehaald.

E-waste, recycling en aankoopbeleid

In 2022 hebben we ons afgedankte IT-materiaal geschonken aan Digital For Youth. Dit was de eerste keer sinds 2019 dat we zo'n donatie deden, dus we hadden een behoorlijke hoeveelheid materiaal verzameld. In totaal hebben we maar liefst 106 items geschonken, waaronder 22 laptops, 24 schermen, 20 switches, 13 servers, 2 projectoren, 3 access points en nog wat ander klein materiaal. 19 items waren niet meer geschikt voor gebruik. Ze werden gerecycleerd. De overige apparaten werden herin gezet bij de projecten van Digital For Youth.

Bij DNS Belgium hebben we bewust gekozen voor een gedecentraliseerd aankoopbeleid. In plaats van een centraal aankoopsysteem te hanteren, geven we onze zelfsturende teams de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over de aankoop van producten en diensten. Deze aanpak stelt ons in staat om de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de teams te brengen die daadwerkelijk gebruik maken van de producten. Duurzaamheidsaspecten worden in de beslissingen meegenomen. We ontwikkelden daarvoor de MVO-matrix, een tool die gebruikt kan worden om de duurzaamheidsaspecten van beslissingen in kaart te brengen. Het volume van aangekochte goederen is echter laag waardoor de impact klein is.

Stakeholdermanagement

In 2022 hebben we onze belangrijkste stakeholders effectief betrokken bij onze werking en waardevolle samenwerkingen opgebouwd. Wij bepalen onze stakeholders aan de hand van onze duurzaamheidsstrategie en gaan na welke impact wij hebben op welke doelgroepen. Wij nemen in dit proces zowel de negatieve als positieve impact mee.

Voor de pijler Inspirerende werkplek zijn alle medewerkers van DNS Belgium onze voornaamste stakeholders. Zij worden vertegenwoordigd door het MVO-comité, dat in 2022 vier keer bij elkaar kwam om de voortgang van de duurzaamheidsprojecten op te volgen. Via dit orgaan hebben zij inspraak in de strategie en geven ze op het vlak van duurzaamheid advies aan de organisatie.

Voor de pijler Leider in security zijn de voornaamste stakeholders onder te verdelen in drie categorieën: internationaal ( CENTR en ICANN ), nationaal (Cyber Security Coalitie) en overheid (CCB – safe on web, BIPT, FOD Economie). Met deze partners hadden we in 2022 intensief overleg en werkten we samen op het vlak van cyberveiligheid, weerbaarheid en bewustzijn. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne rapporteerden we op dagelijkse basis over cyberveiligheidsrisico’s aan het BIPT.

Voor de pijler Digitaal bewustzijn waren de voornaamste stakeholders in 2022 Digital For Youth, de taskforce e-inclusie, Mediawijs en Digitall. Al deze organisaties zijn leidende actoren op het vlak van digitale inclusie in België.

Voor de pijler Duurzaam ketenbeheer pijler zijn de voornaamste stakeholders op het vlak van governance de leden van ons bestuursorgaan. Zij vertegenwoordigen de leden van de vzw. Het bestuursorgaan van de vzw bestaat uit negen leden, twee vrouwen, zeven mannen. Alle leden zijn afgevaardigd door de oprichtende en effectieve leden van DNS Belgium. De selectie van de leden gebeurt op een autonome manier door de leden zelf. Bij nominatie van nieuwe leden vragen we rekening te houden met diversiteit en inclusie. Bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding, zoals vastgelegd in de statuten. ESG-criteria zijn niet mee opgenomen in het bepalen van deze remuneratie.

Maar ook onze registrars zijn een belangrijke stakeholder. Zij zijn verenigd via het registrarforum en de Belgian Registrar Association (Bereas). Voor ons duurzaamheidsbeleid is VOKA een belangrijke stakeholder en partner.

Om al onze ambities te realiseren en zo veel mogelijk impact te hebben, is DNS Belgium lid van heel wat federaties en verenigingen

Partnerschappen

We spelen een belangrijke rol binnen CENTR: onze gedelegeerd bestuurder Philip Du Bois zetelt in het bestuur van CENTR. Lut Goedhuys en Kristof Tuyteleers zijn er respectievelijk verantwoordelijk voor marketing en cybersecurity. Om ook buitenlandse registries te inspireren met onze duurzaamheidsprincipes, promoten we binnen CENTR actief zogenaamde ‘remote participation’. Door vergaderingen zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden, beperken we het aantal vliegreizen van CENTR-leden drastisch.

Om alle doelstellingen en ambities te realiseren en tegelijk zo veel mogelijk impact te hebben, is DNS Belgium lid van heel wat federaties en verenigingen: CENTR, ICANN/ccNSO, ICANN/RySG

Geo gTLD IVZ, VSDC, Beltug, Ripe NCC, Cybersecurity Coalition, VOKA, Unizo, Digital For Youth, Leuven klimaatneutraal 2030 en Digitall.

Daarnaast betalen we ook bijdrages aan DNS-OARC, APWG, Bike to Work en The shift.

KPI’s 

Binnen de pijler duurzaam ketenbeheer definieerden we de volgende KPI’s:

  • Produceer maximaal 0,10 kg CO2-eq./ domeinnaam en 4,83 ton CO2-eq./ VTE in 2022. Ook die doelstelling is gehaald. Voor 2022 bedroeg deze 3,7 ton CO2-eq. / VTE en 75 gram CO2-eq. / domeinnaam.  
  • Maatschappelijke betrokkenheid: Dien jaarlijks een actieplan in voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en realiseer minimaal 10 acties die bijdragen aan de SDG’s. In 2022 dienden we 14 acties in voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Deze werden allen volledig gerealiseerd.
  • Duurzame mobiliteit: Transitie van ons wegenpark naar een elektrische vloot tegen 2025. Daar zitten we op schema. In 2022 bestelden we drie elektrische voertuigen en werden er vier in dienst genomen. In 2022 kozen drie medewerkers om geen bedrijfswagen meer te nemen binnen hun mobiliteitsbudget. Dat brengt het totaal op tien medewerkers die ervoor kozen geen wagen meer op te nemen in hun mobiliteitsbudget.
  • Stakeholderengegement: Jaarlijks minimaal twee Registrar forums waarvan we de verslagen openbaar zetten. Voor 2022 is deze gehaald. We organiseerden drie registrarfora.
  • Klanttevredenheid: Na een contact met onze support vragen we een tevredenheidsformulier in te vullen. We streven er naar een score van 8/10 (voor niet registrars) of 8,35/10 (registrars) of hoger te behalen. Voor 2022 is dat gelukt voor zowel de registrars (9,29/10) als de niet registrars (8,60/10). De globale score was 8,95/10.
  • Transparante communicatie: Publiceer een algemeen-, financieel- en duurzaamheidsjaarverslag. Deze kan je hier vinden: https://www.dnsbelgium.be/en/about-dns-belgium/annual-reports

Bekijk ook