Nieuws

DNS Belgium meet de impact die het via Digital for Youth heeft

30 juni 2023

DNS Belgium neemt veel initiatieven op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Digital for Youth is veruit onze grootste investering. Het leek ons daarom zinvol de impact ervan te meten en in kaart te brengen. We lieten een impactstudie uitvoeren, waarvan we graag de resultaten delen. In dit eerste artikel over de impactstudie schetsen we de context en het theoretische kader.

'De doelstellingen van Digital for Youth zijn er specifiek op gericht toekomstige generaties digitaal weerbaar te maken.'

Om digitale inclusie in ons land te bevorderen richtte DNS Belgium samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op. Die vzw verzamelt bij bedrijven afgeschreven laptops en laat die in nieuwstaat herstellen. Daarna verdeelt Digital for Youth die laptops onder organisaties die jongeren digitale vaardigheden bijbrengen en een dossier hebben ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting

MVO met blik op de toekomst

DNS Belgium investeert veel middelen – ca. 80 procent van alle middelen voor MVO-activiteiten – arbeidskracht en -uren in Digital for Youth. ‘We investeren ongeveer een derde van onze EBITDA in Digital for Youth. Niet onlogisch dat we van zo’n belangrijke investering willen weten wat ze opbrengt’, zegt Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator bij DNS Belgium en bestuurslid bij Digital for Youth. Opbrengst gaat hier niet over centen, maar over maatschappelijke impact. ‘Daarom hebben we in samenwerking met Eva Wuyts van de UCLL een instrument ontwikkeld dat onze sociale impact kan meten.’ 

‘De doelstellingen van Digital for Youth zijn er specifiek op gericht toekomstige generaties digitaal weerbaar te maken. We doen bewust niet aan liefdadigheid, maar aan toekomstgericht maatschappelijk verantwoord ondernemen. En we willen daarbij onze neutraliteit bewaren. Vandaar dat we voor de toewijzing van de laptops samenwerken met de Koning Boudewijnstichting en een onafhankelijke jury die is samengesteld uit mensen van het werkveld.’

Transparantie en purpose

Voor DNS Belgium is het belangrijk te rapporteren over onze impact. We doen dit om transparant te zijn tegenover al onze stakeholders (personeelsleden, registrars , raad van bestuur…) maar ook om de medewerkers betrokken te houden. Die moeten kunnen zien dat wat ze doen voor de vzw impact heeft. ‘Ze ontlenen daaraan een stukje purpose voor hun job. Het rechtvaardigt hun inspanningen’, aldus Arnaud.

Die rechtvaardiging gebeurt grotendeels via verhalen en getuigenissen. ‘Maar bedrijven die doneren, willen natuurlijk ook weten wat er met hun laptops en centen gebeurt. Ze willen zien dat de laptops goed terechtkomen en wat die veranderen voor de organisaties en de kinderen die de laptops krijgen en gebruiken. Ze willen weten wat de maatschappelijke impact is en hoeveel CO2 we ermee uitsparen.’

‘Om daarover te kunnen communiceren met stakeholders en medewerkers moet je weten waarover het gaat en moet je een gemeenschappelijke taal hebben om over resultaten te praten. Ook daarom is de meting belangrijk.’

Vier invloedsferen

Om de impact van Digital for Youth correct te meten, ontwikkelden Eva en Arnaud een model waarin ze vier invloedsferen definiëren:

  1. sfeer van controle
  2. sfeer van directe invloed
  3. sfeer van indirecte invloed
  4. sfeer van interesse

Digital For Youth zamelt laptops in bij bedrijven en organisaties en herstelt die in nieuwstaat. De impact en invloed die de organisatie uitoefent, beginnen natuurlijk daar.

Jeugdorganisaties die naar aanleiding van projectoproepen via de Koning Boudewijn Stichting een dossier indienen, maken – op basis van de sterkte van hun dossier – kans laptops te ontvangen. De organisaties krijgen eveneens een gebruikershandleiding, een soepel garantiebeleid gedurende zes weken en een financiële ondersteuning van 50 euro per laptop.

Dat wordt in de impactmeting de sfeer van controle genoemd.

Drie wegen van verandering

Afhankelijk van de manier(en) waarop een organisatie de laptops inzet in hun werking, onderscheiden we drie wegen van verandering.

  • Jeugdorganisaties die de laptops ontvangen kunnen allerlei digitale activiteiten organiseren, zoals huiswerkbegeleiding of lessen digitale vaardigheden en mediawijsheid.
  • Ze kunnen de laptops vrij ter beschikking stellen van jongeren en hun omgeving in een ICT-lokaal in de organisatie.
  • Tot slot kunnen de organisaties de laptops ook aan kwetsbare jongeren schenken voor thuisgebruik of ze voor een bepaalde periode, een specifiek project... in bruikleen geven aan de jongeren.

Impact op jongeren én organisaties

Welk van de drie wegen jeugdorganisaties ook inslaan, het heeft een diepgaande impact op zowel de jongeren als de organisaties zelf.  

'Kwetsbare jongeren krijgen meer (digitaal) zelfvertrouwen en hebben – vaak voor het eerst – het gevoel erbij te horen.'

De jongeren ontwikkelen digitale vaardigheden, ze leren digitale informatie opzoeken en verwerken, en ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van de digitale wereld. Met die vaardigheden kunnen ze actief deelnemen aan de digitale samenleving. Ze participeren volwaardig aan het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat is wat het model de sfeer van directe invloed noemt.

Indirect helpen de laptops van Digital for Youth de organisaties groeien in aanbod en bereik. Ze kunnen hun werking en imago professionaliseren waardoor ze meer jongeren aanspreken. Hun geloofwaardigheid groeit en daardoor kunnen ze gemakkelijker lokale partnerschappen aangaan. Omdat ze een groter publiek bereiken, hebben ze ook een beter zicht op de digitale noden van hun publiek.

Tot slot kopen organisaties zelf minder laptops aan, wat voor vele een aanzienlijke besparing is.

Ze horen erbij

De activiteiten van Digital for Youth en de organisaties die ze ondersteunt brengen de problematiek van digitale uitsluiting onder de aandacht van beleidsmakers en de industrie. De digitale kloof verkleint, sociale inclusie neemt toe terwijl schooluitval vermindert. Het is de sfeer van interesse in het model van de UCLL.

Kwetsbare jongeren krijgen meer (digitaal) zelfvertrouwen en hebben – vaak voor het eerst – het gevoel erbij te horen. Ze krijgen alle kansen om volwaardig aan de informatiemaatschappij deel te nemen en kritisch participerende burgers te worden.

Met dit artikel ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.