Alternatieve geschillenprocedure

DNS Belgium heeft in samenwerking met het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA) een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen: de ADR-procedure (Alternative Dispute Resolution).  De procedure verloopt snel (gemiddeld 55 dagen), is volledig schriftelijk en de kosten zijn relatief laag. De procedure is uitgewerkt in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden voor .be-domeinnaamhouders. Hierna volgt een samenvatting van deze bepaling. Indien de samenvatting strijdig zou zijn met artikel 10, gelden de Algemene Voorwaarden.
 
Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. De Derde Beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.

Ontvankelijkheid en gegrondheid domeinnaamgeschillen

Een klacht vanwege een derde tegen de .be-domeinnaamhouder wordt door CEPINA in behandeling genomen op voorwaarde dat de klacht wordt ingediend overeenkomstig de vormvoorwaarden én na betaling van de procedurekosten a rato van € 1750 op rekening van CEPINA.
 
Om de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moeten drie cumulatieve voorwaarden worden aangetoond:

  • de domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit op dewelke de aanklager rechten heeft; en
  • de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen ten opzichte van de domeinnaam; en
  • de domeinnaam van de domeinnaamhouder werd te kwader trouw geregistreerd of gebruikt

 De vraag tot overdracht van de betrokken domeinnaam dient uiteraard uitdrukkelijk te worden opgenomen in de klacht.

Gemiddelde duur van de procedure

De details van de officiële procedure kunt u vinden op de website van CEPINA.

  • indienen van de klacht
  • de domeinnaamhouder wordt binnen de 7 dagen geïnformeerd dat er een klacht werd neergelegd
  • de domeinnaamhouder heeft 21 dagen om hierop te reageren
  • ten laatste 7 dagen later moet de bemiddelaar aangeduid worden
  • de beslissing moet 14 dagen later bekend gemaakt worden
  • 15 dagen na ontvangst van de beslissing zal DNS Belgium deze uitvoeren, tenzij binnen deze termijn een beroepsprocedure (van Cepina) werd ingeleid. Deze uitvoeringstermijn van 15 dagen begint te lopen de dag nadat DNS Belgium werd ingelicht over de beslissing door Cepina en de 15de dag wordt volledig meegerekend; DNS Belgium zal de beslissing dus uitvoeren op de 16e dag na de dag van melding en dit ten vroegste vanaf 12 uur 's middags.

(Dagen staan hier voor "kalenderdagen")
In uitzonderlijke gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden bij beslissing van de Derde Beslisser.

Kosten van de procedure

De procedurekosten bedragen € 1750 en worden betaald door de klager bij de aanvang van de procedure. Als de Derde Beslisser besluit dat de klacht gegrond is, betaalt DNS Belgium de totale kosten terug aan de klager. DNS Belgium vordert vervolgens dit bedrag terug van de vroegere, onrechtmatige domeinnaamhouder.

Beroepsprocedure

Onafgezien van de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een gewone rechtbank heeft elke partij het recht om hoger beroep aan te tekenen bij Cepina binnen 15 dagen na de uitspraak van de Derde Beslisser. Deze beroepstermijn is een vervaltermijn, dit betekent dat na het verstrijken van deze termijn geen hoger beroep meer kan worden aangetekend tegen de uitspraak bij Cepina.
Het verzoek tot hoger beroep dient te worden ingediend bij Cepina overeenkomstig de vooropgestelde vormvereisten en mits betaling van € 4.050,00.
Vervolgens beschikt de verwerende partij in beroep over een termijn van 7 dagen om te repliceren op de argumentatie van de tegenpartij.
Hierna zal een Beroepscollege van drie Derde Beslissers worden benoemd door Cepina dat zijn beslissing moet nemen binnen 30 kalenderdagen nadat het dossier hen ter beschikking werd gesteld. De beslissingen van het beroepscollege zijn niet vatbaar voor hoger beroep.

ADR-Dossiers

De domeinnamen die voorwerp zijn van de ADR-procedure voor CEPINA vindt u hier.
Een overzicht van alle dossiers kan u ook vinden op de website van CEPINA

Vergelijking ADR-procedure en Procedure wet 26 juni 2003 (nu artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht (WER))

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

CEPINA

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. DNS Belgium heeft in samenwerking met CEPINA een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen. 

ADR

Alternative Dispute Resolution. Elke belanghebbende kan de alternatieve geschillenprocedure voor de beslechting van een geschil over een .be-domeinnaam inleiden bij CEPINA. Het geschil wordt beoordeeld door een onafhankelijke Derde Beslisser, een juridisch expert in de materie. De Derde Beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager. De domeinnaamhouder kan (normaliter) één maal schriftelijk repliceren op de argumentatie van de klager.

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties