Alternatieve geschillenprocedure voor .be

In samenwerking met het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) werkten wij een alternatieve procedure voor geschillen over .be-domeinnamen uit: de  zogenaamde ADR -procedure.   

Het is een interessante procedure voor rechtzoekenden, omdat: 

 • de procedure snel verloopt (gemiddeld 55 dagen) 
 • de procedure volledig schriftelijk is 
 • de kosten relatief laag zijn 

Je vindt de beschrijving van deze procedure in artikel 10 van de  Algemene Voorwaarden voor .be-domeinnaamhouders.

Als belanghebbende kun je de ADR-procedure bij  CEPANI inleiden. Eens ingeleid, verloopt de procedure als volgt:  

 1. Er wordt een  onafhankelijke derde-beslisser aangesteld die het geschil zal beoordelen. Deze persoon is een juridisch expert in de materie.  
 2. De partijen krijgen de kans om conclusies neer te leggen en in te gaan op elkaars argumenten.
 3. De derde-beslisser overweegt alle aangebrachte elementen en beslist om ofwel de domeinnaam over te dragen aan de klager ofwel de klacht ongegrond te verklaren. 

Wanneer kan CEPANI helpen?  

CEPANI zal je klacht tegen een .be-domeinnaamhouder in behandeling nemen als je voldoet aan volgende vereisten:

 1. De klacht moet overeenkomen met de vormvoorwaarden
 2. Je stort de procedurekosten van €2.000 (excl. BTW) op de rekening van CEPANI

Om de overdracht of doorhaling van de domeinnaam te bekomen, moet je aantonen dat aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 

 • De domeinnaam is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met één van de volgende elementen waar de klager rechten op heeft: 
  • een merk 
  • een handelsnaam 
  • een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam 
  • een geografische aanduiding  
  • een persoonsnaam 
  • een benaming van een geografische entiteit 
 • De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen m.b.t. de domeinnaam. 
 • De domeinnaamhouder handelde ter kwader trouw bij de registratie of het gebruik van de domeinnaam.

Bij het indienen van de klacht kan je kiezen tussen de overdracht of de annulering van de domeinnaam. Wij raden aan om steeds voor de overdracht te kiezen omdat je dan zelf vrij kunt beschikken over de domeinnaam. In het geval van annulering bestaat overigens het risico dat deze op een bepaald moment vrijgegeven wordt en door iemand anders opnieuw geregistreerd wordt.

Wat is de gemiddelde duur van de ADR-procedure? 

De details van de officiële procedure vind je op de website van  CEPANI

Een gemiddelde ADR-procedure verloopt als volgt: 

 • je dient de klacht in
 • de domeinnaamhouder krijgt bericht dat er een klacht werd neergelegd: binnen de 7 dagen 
 • tijd voor de domeinnaamhouder om hierop te reageren: 21 dagen 
 • Cepani duidt de derde-beslisser aan: ten laatste 7 dagen later  
 • de derde-beslisser bestudeert het dossier en overweegt of partijen bijkomende stukken kunnen indienen
 • de derde-beslisser doet uitspraak over het geschil: ten laatste 14 dagen na sluiten debatten 
 • Cepani maakt de beslissing bekend aan de partijen
 • DNS Belgium voert deze beslissing uit: 15 dagen(*) na ontvangst ervan, tenzij men binnen deze termijn een beroepsprocedure (van CEPANI) inleidt. 

(*) De uitvoeringstermijn van 15 dagen (dagen staan hier voor kalenderdagen) begint te lopen vanaf de dag nadat Cepani ons inlichtte over de beslissing en de 15de dag wordt volledig meegerekend. Wij voeren de beslissing dus uit op de 16e dag na de dag van melding en dit ten vroegste vanaf 12 uur 's middags.

Hoeveel kost de procedure? 

De klager betaalt de procedurekosten van €2.000 (excl. BTW) bij het begin van de procedure. Als de derde-beslisser besluit dat de klacht gegrond is, betalen wij deze procedurekosten terug aan de klager. Wij vorderen vervolgens dit bedrag terug van de vroegere domeinnaamhouder. 

Beroepsprocedure 

Los van van de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een gewone rechtbank kan je ook binnen de vijftien dagen na de uitspraak  van de derde-beslisser hoger beroep aantekenen bij CEPANI. Deze beroepstermijn is een vervaltermijn. Dit betekent dat je na het verstrijken van deze termijn geen hoger beroep meer kan aantekenen tegen de uitspraak bij CEPANI. 

Het verzoek tot hoger beroep moet overeenkomen met de vooropgestelde vormvereisten. De procedurekosten bedragen €4.650,00 (excl. BTW). 

De verwerende partij in beroep beschikt op zijn beurt over een termijn van zeven dagen om in te gaan op de argumentatie van de tegenpartij. Hierna benoemt CEPANI een Beroepscollege van drie derde-beslissers. Dit college neemt zijn beslissing binnen de dertig kalenderdagen nadat ze het dossier binnenkregen. De beslissingen van het beroepscollege zijn niet vatbaar voor hoger beroep. 

ADR-Dossiers 

Je vindt op de website van  CEPANI een overzicht van alle dossiers.