Alternatieve geschillenprocedure voor .be

In samenwerking met het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) werkten wij een alternatieve procedure voor geschillen over .be-domeinnamen uit: de  zogenaamde ADR -procedure.   

Het is een interessante procedure voor domeinnaamhouders, omdat: 

 • de procedure snel verloopt (gemiddeld 55 dagen) 
 • de procedure volledig schriftelijk is 
 • de kosten relatief laag zijn 

Je vindt deze procedure in artikel 10 van de  Algemene Voorwaarden voor .be-domeinnaamhouders.

Als belanghebbende kun je de ADR-procedure bij  CEPANI inleiden. Eens ingeleid, verloopt de procedure als volgt:    

 1. Een  onafhankelijke derde-beslisser beoordeelt het geschil. Deze persoon is een juridisch expert in de materie.  
 2. De derde-beslisser kan beslissen om de domeinnaam te verwijderen of om de naam over te dragen aan de klager.  
 3. De domeinnaamhouder kan één keer schriftelijk ingaan op de argumentatie van de klager. 

Wanneer kan CEPANI helpen?  

Als je als derde een klacht wil indienen tegen een .be-domeinnaamhouder bestaan er twee voorwaarden vooraleer CEPANI deze klacht in behandeling neemt:   

 1. De klacht moet overeenkomen met de vormvoorwaarden
 2. Je stort de procedurekosten van €1.750 (excl. BTW) op de rekening van CEPANI

Om de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moet je drie cumulatieve voorwaarden aantonen: 

 • De domeinnaam is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met een van de volgende elementen  waar de aanklager rechten op heeft: 
  • een merk 
  • een handelsnaam 
  • een maatschappelijke benaming of venootschapsnaam 
  • een geografische aanduiding  
  • een persoonsnaam 
  • een benaming van een geografische entiteit 
 • De domeinnaamhouder heeft geen enkel recht of legitiem belang t.o.v. die domeinnaam. 
 • De domeinnaamhouder handelde met het doel om een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen. 

Het is aangeraden om de vraag tot overdracht van de betrokken domeinnaam uitdrukkelijk te vermelden in de klacht. 

Wat is de gemiddelde duur van de ADR-procedure? 

De details van de officiële procedure vind je op de website van  CEPANI

Een gemiddelde ADR-procedure verloopt als volgt: 

 • je dient de klacht in
 • de domeinnaamhouder krijgt bericht dat er een klacht werd neergelegd: binnen de 7 dagen 
 • tijd voor de domeinnaamhouder om hierop te reageren: 21 dagen 
 • Cepani duidt de bemiddelaar aan: ten laatste 7 dagen later  
 • Cepani maakt de beslissing bekend: 14 dagen later 
 • DNS Belgium voert deze beslissing uit: 15 dagen na ontvangst ervan, tenzij men binnen deze termijn een beroepsprocedure (van CEPANI) inleidt. Deze uitvoeringstermijn van 15 dagen begint te lopen vanaf de dag nadat Cepani ons inlichtte over de beslissing en de 15de dag wordt volledig meegerekend. Wij voeren de beslissing dus uit op de 16e dag na de dag van melding en dit ten vroegste vanaf 12 uur 's middags.  

(dagen staan hier voor kalenderdagen) 

In uitzonderlijke gevallen kan de derde-beslisser deze termijnen verlengen.

Hoeveel kost de procedure? 

De klager betaalt de procedurekosten van €1.750 (excl. BTW) bij het begin van de procedure. Als de derde-beslisser besluit dat de klacht gegrond is, betalen wij de totale kosten terug aan de klager. Wij vorderen vervolgens dit bedrag terug van de vroegere, onrechtmatige domeinnaamhouder. 

Beroepsprocedure 

Los van van de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een gewone rechtbank kan je ook binnen de vijftien dagen na de uitspraak  van de derde-beslisser hoger beroep aantekenen bij CEPANI. Deze beroepstermijn is een vervaltermijn. Dit betekent dat je na het verstrijken van deze termijn geen hoger beroep meer kan aantekenen tegen de uitspraak bij CEPANI. 

Het verzoek tot hoger beroep moet overeenkomen met de vooropgestelde vormvereisten. De procedurekosten bedragen €4.050,00 (excl. BTW). 

De verwerende partij in beroep beschikt op zijn beurt over een termijn van zeven dagen om in te gaan op de argumentatie van de tegenpartij. Hierna benoemt CEPANI een Beroepscollege van drie derde-beslissers. Dit college neemt zijn beslissing binnen de dertig kalenderdagen nadat ze het dossier binnenkregen. De beslissingen van het beroepscollege zijn niet vatbaar voor hoger beroep. 

ADR-Dossiers 

Je vindt op de website van  CEPANI een overzicht van alle dossiers.