Domeinnaamgeschillen

Algemeen principe

Het is mogelijk dat iemand een domeinnaam registreerde die in strijd is met bepaalde rechten van een derde.
 
De domeinnaamregistratie gebeurt op basis van het algemeen principe "first come, first served" en houdt dus geen enkel oordeel in over eventuele rechten die de aanvrager al dan niet heeft op een dergelijke domeinnaam, noch over de geschiktheid van de domeinnaam voor het beoogde doel. Het is de domeinnaamhouder zelf die de volledige verantwoordelijkheid draagt over het gebruik van de domeinnaam en de inhoud van de aan de domeinnaam gekoppelde website.
 
De inhoudelijke toetsing van concrete geschillen voortvloeiend uit de registratie of het gebruik van een domeinnaam moeten door de bevoegde openbare instanties beoordeeld worden. Juist daarom stellen de algemene voorwaarden die gelden voor alle .be-domeinnaamhouders ook dat "alle geschillen in verband met een domeinnaamregistratie die tussen de domeinnaamhouder en een andere partij dan DNS Belgium ontstaan, moeten opgelost worden door rechtsgedingen, arbitrage of andere beschikbare procedures". Gelijkaardige bepalingen werden opgenomen in de algemene voorwaarden die gelden voor .vlaanderen-/.brussels-domeinnaamhouders.
 
Bij de beslechting van een domeinnaamgeschil dienen de rechten van de partijen inhoudelijk beoordeeld te worden (bv. heeft de eiser intellectuele rechten op een bepaalde domeinnaam? Is er misbruik van de handelsnaam of persoonsnaam van de eiser? enz.). Zo'n beoordeling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken of de erkende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting en behoort niet tot de bevoegdheid van DNS Belgium.

Wat bij een geschil?

Wij raden aan om bij een domeinnaamgeschil tot een minnelijk akkoord te komen met de tegenpartij, door deze laatste aan te manen de domeinnaam over te dragen en dit vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Mogelijk vraagt de domeinnaamhouder een bepaalde geldsom voor de overdracht van de domeinnaam. Dit kan erop wijzen dat de domeinnaam wederrechtelijk geregistreerd is, doch dit hangt af van de concrete omstandigheden. Het vragen van een geldsom voor de overdracht van de domeinnaam is alsdusdanig niet wederrechtelijk. Op basis van de overdrachtovereenkomst kan de domeinnaam overgedragen worden naar de overnemer. De registrar van deze laatste zal hiervoor de gewone procedure gebruiken.
 
Indien de huidige domeinnaamhouder echter pertinent weigert om over te gaan tot de minnelijke overdracht van de domeinnaam, kan men overwegen om procedurele maatregelen te treffen. In dat geval moet onderscheid gemaakt worden tussen de procedure die van toepassing is op de .be-domeinnamen en de procedure voor de .vlaanderen-/.brussels-domeinnamen.

Beschikbare procedures voor .be-domeinnamen

In het geval dat u van oordeel bent dat uw rechten werden geschonden door de registratie van een .be-domeinnaam, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter of aan het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, CEPINA.

De twee mogelijke procedures zijn:

  • De alternatieve procedure (Alternative Dispute Resolution of kortweg ADR-procedure) voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie CEPINA.
  • Procedure op grond van de wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 26 juni 2003. (nu artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

 

Beschikbare procedures voor .vlaanderen- of .brussels-domeinnamen

In het geval u van oordeel bent dat uw rechten werden geschonden door de registratie van een .vlaanderen-/.brussels-domeinnaam, kan u beroep doen op één van de door ICANN aangestelde UDRP-providers of het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter (voor zover de domeinnaamhouder woonplaats of vestiging in België heeft).

De twee mogelijke procedures zijn:

  • De alternatieve procedure (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy of kortweg UDRP) voor één van de door ICANN aangestelde UDRP providers.
  • Procedure op grond van de wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 26 juni 2003 (nu artikel XII.22 van het Wetboek Economisch Recht (WER).

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, een vzw die wereldwijd verantwoordelijk is voor het beheer van domeinnamen.

registrar

Partij die domeinnamen registreert voor bedrijven, instellingen of personen. Naast het ‘verkopen’ van webadressen, kunt u bij een registrar vaak ook terecht voor andere services zoals hosting, webdesign enz. 

Domeinnaam

een uniek adres voor een website. Een domeinnaam staat eigenlijk voor een IP-adres (reeks cijfers). Omdat cijferreeksen moeilijk te onthouden zijn, worden ze omgezet in domeinnamen . Een domeinnaam bestaat uit minstens twee gedeeltes, gescheiden door een punt.

DNS

Domain Name System (Domein Naam Systeem) of Domain name server. Het wereldwijde DNS is het protocol dat op het internet gebruikt wordt om domeinnamen naar IP-adressen te vertalen en omgekeerd.

CEPINA

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. DNS Belgium heeft in samenwerking met CEPINA een alternatieve procedure uitgewerkt voor geschillen over .be-domeinnamen. 

UDRP

Uniform domain name dispute resolution policy. ICANN, de internationale beheerder van het DNS, heeft jaren geleden een alternatieve geschillenregeling (UDRP) uitgewerkt voor betwistingen van domeinnamen in de zogenaamde gTLD’s. Dit zijn TLD zones van generieke aard zoals .com. .org en .net.  

Vragen?

Raadpleeg zeker onze FAQ pagina's!

Totaal aantal registraties